ROEIVERENIGING RIJNLAND

 
 
 
 

Inschrijven lidmaatschap

 

ROEIVERENIGING RIJNLAND

 
 
 
 

Inschrijven lidmaatschap

 

Het lidmaatschap geldt voor een heel kalenderjaar en wordt jaarlijks stilzwijgend op 1 januari verlengd. De contributie wordt jaarlijks geïnd en is bij vooruitbetaling verschuldigd. Nieuwe leden betalen éénmalig entreegeld met uitzondering van oudleden en zij die binnen 13 weken na afronding van de introductiecursus besluiten lid te worden. Je bent contributie verschuldigd vanaf de 1dag van de maand waarin je je inschrijft als lid. 

Je kunt het lidmaatschap alleen aan het eind van het jaar beëindigen met een minimale opzegtermijn van vier weken. Als je wilt opzeggen, doe je dit vóór 1 december van het lopende jaar, voor het volgend kalenderjaar. Bij opzegging blijft de volledige jaarcontributie over het lopende jaar verschuldigd. Er vindt géén restitutie plaats. 

De verenigingscontributie wordt jaarlijks aangepast volgens de prijsindex van het CBS en verhoogd met een jaarlijkse opslag wegens de bijdrage welke door Rijnland wordt gevorderd uit hoofde van haar toetreding tot de KNRB.

Voor meer informatie wordt verwezen naar onze statuten en huishoudelijk reglement, beschikbaar in de bibliotheek. De contributie moet worden overgemaakt op rekeningnummer NL07 INGB 0000 7056 66 t.n.v. Roeivereniging Rijnland te Leidschendam.

 * leeftijd op 1 jan van het verenigingsjaar

Selecteer het inschrijfformulier en vul je gegevens in. Na ontvangst en verwerking ontvang je van de ledenadministratie een bevestiging van je lidmaadschap, je inloggegevens voor de website en een verzoek om het verschuldigde bedrag over te maken. Heb je nog vragen of heb je na enkele dagen nog geen bevestiging ontvangen, neem dan gerust contact op met:

 

Ledenadministratie RV Rijnland
Caroline of Bernard Wortelboer
071-5610304
eitartsinimdanedel.[antispam].@rvrijnland.nl

 
Logo - rijnland rood-transparant