Vergeten?   
 
 

ROEIVERENIGING RIJNLAND

 
 

ROEIVERENIGING
RIJNLAND

 

 
 
 
 

Vertrouwenspersoon

 

Roeivereniging Rijnland wil een veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier kan roeien. Daar moeten we samen aan werken! De vertrouwenspersoon helpt daarbij. Zij is een centraal aanspreekpunt waar je terecht kunt met vragen die je niet makkelijk stelt, of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. 

Contact

Annelies Oudshoorn en Els Hordijk zijn de vertrouwenspersonen bij onze vereniging. Zij zijn als (senior)leden van RV Rijnland vertrouwd met de roeisport, de vereniging en de dynamiek tussen mensen. 

Contact: noosrepsnewuortrev.[antispam].@rvrijnland.nl

 

Waarom gedragsregels?

Net als andere sportverenigingen vervult ook onze roeivereniging een maatschappelijke rol en heeft zij rekening te houden met opvattingen die in de maatschappij over omgangsvormen in ontwikkeling zijn. Op het terrein van roeien, van onze faciliteiten, van bevoegdheden en veiligheid kennen we tal van gedragsregels. Zo ook willen we helderheid over onderling gedrag en sociale veiligheid scheppen en zorgdragen voor de noodzakelijke bescherming van al onze leden.

Gewenst en ongewenst gedrag

Het is niet gemakkelijk een sluitende definitie van gewenst gedrag te geven. Dat begrip is niet statisch, voortdurend in ontwikkeling en deels ook persoonlijk heel verschillend. Toch hierbij een poging aan aantal aspecten van gewenste omgangsvormen te noemen:

  1. Rijnlandleden hebben voor al hun medeleden respect, ongeacht leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, roeicapaciteiten of wat dan ook.
  2. Dat betekent onder andere dat ze elkaar groeten en zien staan, en hulpverlenen als dat gewenst is.
  3. De leden accepteren andermans opvattingen en bieden ruimte om die te ventileren. We hoeven het niets eens te zijn, we moeten elkaar wel blijven spreken.

Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:

  1. Grof taalgebruik, schelden, verbale agressie of fysiek geweld.
  2. Seksueel ongewenst gedrag.
  3. Uitsluiting anders dan op basis van vooraf afgesproken criteria voor techniek, conditie en dergelijke.

Het is de verantwoordelijkheid van elk lid om ongewenst gedrag te vermijden en anderen daar zo nodig op aan te spreken. Het bestuur acht het zijn taak om daar regelmatig aandacht aan te besteden.

Wat als iemand zich onheus behandeld acht

Als je je niet goed behandeld voelt kan je dat aankaarten bij het bestuur of bij de vertrouwenspersonen (VP’s). De VP’s houden alleen rekening met de belangen van jou en zijn in principe gehouden aan geheimhouding. De VP’s doen niets zonder dat jij dit wil en gaan in vertrouwen met de informatie om. De VP's bieden hulp en analyseren samen met jou wat er aan de hand is en wat eraan te doen is. Zij zoeken naar een informele oplossing zoals bemiddeling of geven je advies over het indienen van een formele interne klacht bij de voorzitter van het bestuur. Zij kunnen ook nagaan of er een procedure richting tuchtrechtspraak ingezet kan of moet worden, kunnen je eventueel doorverwijzen naar professionele hulpverlening en verzorgen de noodzakelijke nazorg.

Klacht bij de voorzitter van het bestuur

Vanaf het moment dat een melder een interne klacht bij de voorzitter van het bestuur indient wegens ongewenst gedrag is de potentiële aangeklaagde bekend. De aangeklaagde moet, ongeacht de aard en ernst van de klacht, kunnen rekenen op een zorgvuldige en respectvolle benadering door de vereniging. Rijnland hanteert als uitgangspunt dat de klacht snel, grondig en zorgvuldig wordt onderzocht, waarbij hoor en wederhoor worden toegepast. Bij schuldig bevinding besluit het bestuur over passende corrigerende disciplinaire maatregelen, in het zwaarste geval royement. Wanneer het om vermeende strafbare feiten gaat, worden hetzij de betrokkenen gewezen op de mogelijkheid om aangifte bij de politie te doen, hetzij doet het bestuur direct aangifte bij de politie.

 
 
rvr-logo-geel-500

Contact

Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN  LEIDSCHENDAM
071-5610314
siraterces.[antispam].@rvrijnland.nl

 

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief. Afmelden kan via de link in de nieuwsbrief. 

 
 
 
 

© 2024 RV Rijnland

 
 

Laatst bijgewerkt op 20 september 2023